05/01

Zasady rozliczania faktur korygujących od 1 stycznia 2021 r.

Od 1. stycznia 2021 r. obowiązują nowe zasady korygowania podstawy opodatkowania VAT. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 2419) zawierającej pakiet zmian do ustawy o VAT określany roboczo jako „SILM VAT”, z której treścią można zapoznać się TUTAJ

 

I. Nowe zasady korekty VAT in plus

W myśl znowelizowanych przepisów obowiązująca dotychczas tylko w praktyce orzeczniczej zasada uzależniająca okres właściwy dla rozliczenia korekty podstawy opodatkowania VAT in plus od momentu powstania przyczyny tej korekty została zawarta wprost w dodanym do art. 29a ustępie 17 ustawy o VAT. Zasadę tę trzeba stosować również do importu usług oraz WNT.

 

II. Nowe zasady korekta VAT in minus

Zgodnie z nowelizacją skuteczność dokonania przez sprzedawcę korekty podstawy opodatkowania VAT in minus została uzależniona od udokumentowanego uzgodnienia z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania VAT i ich spełnienia (znowelizowane brzmienie art. 29a ust. 13 ustawy o VAT).

W konsekwencji, sprzedawca będzie mógł dokonać korekty podstawy opodatkowania VAT in minus w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił fakturę korygującą, o ile jednocześnie dokonał udokumentowanego uzgodnienia warunków dokonania tej korekty z nabywcą oraz warunki te zostały spełnione. Natomiast, jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym sprzedawca wystawił fakturę korygującą nie posiada on dokumentacji, z której wynika uzgodniony z nabywcą sposób dokonania korekty podstawy opodatkowania VAT, sprzedawca może dokonać korekty dopiero w okresie rozliczeniowym, w którym dokumentację tę uzyska (oraz warunki z tej dokumentacji będą spełnione).

Powyższa zasada znajdzie zastosowanie w odniesieniu do faktur korygujących wystawionych w 2021 r., chyba, że sprzedawca i nabywca dokonają pisemnego uzgodnienia, że w 2021 r. będą korzystali z dotychczasowych zasad korekty podstawy opodatkowania VAT in minus.

 

III. Możliwość utrzymania dotychczasowych zasad korekty VAT in minus do końca 2021 r.

Ustawodawca przewidział w art. 13 nowelizacji SLIM VAT możliwość stosowania do końca 2021 r. dotychczasowych zasad korekty podstawy opodatkowania VAT in minus, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym dokonano skutecznego doręczenia faktury korygującej do nabywcy.

W celu utrzymania dotychczasowych zasad korygowania podstawy opodatkowania VAT in minus sprzedawca musi dokonać pisemnego uzgodnienia tego faktu z nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r. Stąd podatnicy, którzy chcą utrzymać dotychczasowe zasady korygowania podstawy opodatkowania VAT in minus do końca 2021 r. powinni tak szybko jak to możliwe zawrzeć ze swoimi kontrahentami stosowne porozumienia w tym zakresie np. w formie aneksu do obowiązującej umowy, zmiany w ogólnych warunkach współpracy lub odrębnego porozumienia w tym zakresie.

 

IV. Pozostałe zmiany przewidziane w nowelizacji SLIM VAT

Pozostałe zmiany przewidziane w niniejszej ustawie a dotyczące m.in. stosowania mechanizmu podzielonej płatności w VAT (split payment), regulacji dotyczących wiążących informacji stawkowych (WIS) oraz funkcjonowania systemu zwrotu podatku podróżnym (tzw. TAX FREE) zostały przez nas przedstawione pod poniższym linkiem:

http://cabajkotala.com/slim-vat-projekt-zmian-do-ustawy-o-vat/