30/03

Przepisy dotyczące rozliczania WNT sprzeczne z prawem UE

Informujemy, że w dniu wczorajszym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku o sygn. C-895/19, zakwestionował polskie przepisy ustawy o VAT dotyczące rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT), które ograniczają prawo do odliczenia podatku naliczonego w tej samej deklaracji co podatek należny.

Wyrok ten zapadł w odniesieniu do obowiązującego od 2017 roku przepisu ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanego WNT w tej samej deklaracji co podatek należny, jeżeli m.in. uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli podatek należny nie został wykazany w 3 miesięcznym terminie wówczas podatek należny musi zostać wykazany wstecz poprzez korektę deklaracji, a podatek naliczony w bieżącym rozliczeniu. Przepis ten w takim przypadku skutkuje obowiązkiem zapłaty odsetek od podatku należnego wykazywanego w wyniku korekty.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym wyroku wskazał, że polskie przepisy dotyczące WNT nie mogą przenosić na podatnika ciężaru zapłaty VAT, gdyż z tytułu WNT żadna kwota VAT nie jest należna na rzecz organu podatkowego, WNT ma być dla takiego podatnika neutralne. Wprowadzenie do polskiej ustawy o VAT dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z istotną regulacji wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Trybunał wskazał, że „powstanie prawa do odliczenia może być uzależnione wyłącznie od materialnych warunków (…). Natomiast nie zależy ono koniecznie od uzyskania faktury ani od złożenia deklaracji czy rozliczenia VAT należnego z tytułu takiego nabycia w określonym terminie”.

W konsekwencji zapadłego wyroku TSUE podatnicy mają prawo do dokonania korekt deklaracji w których dokonali rozliczenia VAT od WNT zgodnie z zakwestionowanym przepisem i jednocześnie wnosić o zwrot nienależnie zapłaconych odsetek.

Zwracamy również uwagę, że mimo tego iż wyrok ten dotyczy przepisu, który odnosi się do WNT to w naszej ocenie znajduje on również zastosowanie do analogicznych regulacji dotyczących importu usług.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.