07/03

Rekompensaty dla podmiotów z tzw. sektorów energochłonnych za rok 2021 – także dla branży chemicznej i produkcji olejów smarowych

Przekazujemy informacje dotyczące rekompensat dla podmiotów z tzw. sektorów energochłonnych za rok 2021 – także dla branży chemicznej i produkcji olejów smarowych. Jesteśmy do dyspozycji aby przeprowadzić proces ubiegania się o rekompensaty.

I. Możliwość ubiegania się o rekompensatę do cen prądu za rok 2021

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o rekompensatach dla sektorów energochłonnych także firmy z branże chemicznej oraz podmioty produkujące oleje smarowe mogą ubiegać się za rok 2021 (jak również w przyszłości za lata 2022-2030) o zwrot części kosztów nabycia prądu przeznaczonego na: i. wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20) oraz ii. produkcję pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13).

II. Warunki aplikowania o rekompensatę

Warunki, które muszą zostać spełnione dla uzyskania rekompensaty za rok 2021 są następujące:

1. posiadanie tytułu prawnego do instalacji wykorzystywanej do działalności objętej kodem PKD 19.20 lub 20.13 i eksploatowanie tej instalacji
2. posiadanie wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego np. ISO14001
3. nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej
4. brak zaległości podatkowych i ZUSowskich;
5. przedstawienie opinii tzw. weryfikatora potwierdzającą prawidłowość wyliczenia kwoty wnioskowanej przez podmiot aplikujący kwoty rekompensaty

Nowelizacja ustawy wprowadza jeszcze dodatkowy warunek uzyskania rekompensaty polegający na obowiązku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ciągu 4 lat od otrzymania rekompensaty. Obowiązek ten można wypełnić m.in. poprzez realizację inwestycji proekologicznych w ramach zakładu beneficjenta.

III. Termin na podjęcie działań

W celu aplikowania o rekompensatę konieczne jest złożenie do Prezesa URE wniosku wraz z opinią weryfikatora w terminie do 30. kwietnia 2022 r. W konsekwencji, konieczne jest rozpoczęcie działań możliwe jak najszybciej, bowiem zasadnicza część pracy obliczeniowej będzie musiała zostać wykonana i zweryfikowana z pomocą weryfikatora.

IV. Możliwa korzyść finansowa

Wysokość rekompensaty, o którą może ubiegać się przedsiębiorstwo jest zależna od ilości energii elektrycznej zużytej w trakcie 2021 r. do realizacji działalności objętej kodami PKD 19.20 oraz 20.13. Jeżeli udałoby się Państwu zgromadzić dane na temat energii elektrycznej zużytej w 2021 r. na powyższe rodzaje działalności, prosimy o jej podanie a przedstawimy orientacyjne wyliczenie rekompensaty o jaką będzie można się ubiegać za 2021 r.

Przykładowo, jeżeli podmiot, który zużył do działalności objętej kodami PKD 19.20 i 20.13 łącznie w 2021 r.:

1. 1000 MWh – uzyska rekompensatę w wysokości ok. 54 tys. zł.;
2. 2500 MWh – uzyska rekompensatę w wysokości ok. 135 tys. zł.

Podkreślamy, że będzie można korzystać z rekompensat również w latach kolejnych (do 2030 r. włącznie), więc w pewnej części zakres prac wykonany przy aplikowaniu o rekompensaty za 2021 r. będzie mógł zostać wykorzystany również w kolejnych latach.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.