08/02

Rekompensaty dla podmiotów z tzw. sektorów energochłonnych za rok 2021 – termin złożenia wniosku upływa 31. marca 2022 r.

Przypominamy, że do 31. marca 2022 r. podmioty prowadzące działalność w ramach tzw. sektorów i podsektorów energochłonnych mogą wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o przyznanie rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów nabycia energii elektrycznej w roku 2021.
Z mechanizmu uzyskania rekompensat mogą skorzystać podmioty, które:

1) posiadają tytułu prawny do instalacji wykorzystywanej do wytwarzania produktu mieszczącego się w wykazie sektorów i podsektorów energochłonnych;
2) wdrożyły systemu zarządzania środowiskowego potwierdzonego właściwym certyfikatem;
3) nie posiadają zaległości z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach sektorów i podsektorów energochłonnych należy rozumieć podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji lub wytwarzania:

1) odzieży skórzanej (PKD 14.11);
2) aluminium (PKD 24.42);
3) pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13);
4) ołowiu, cynku i cyny (PKD 24.43);
5) masy włóknistej (PKD 17.11);
6) papieru i tektury (PKD 17.12);
7) surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10);
8) produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20);
9) miedzi (PKD 24.44);
10) pozostałych metali nieżelaznych (PKD 24.45);
11) glikoli polietylenowych oraz pozostałych alkoholi polieterowych, w formach podstawowych (PKD 20.16.40.15)
12) w sektorze odlewnictwa żeliwa (PKD 24.51)
13) w następujących podsektory w ramach sektora włókna szklanego (PKD 23.14):
a. maty z włókna szklanego (PKD 23.14.12.20);
b. woali z włókna szklanego (PKD 23.14.12.40);
14) w następujących podsektorach w ramach sektora gazów przemysłowych (PKD 20.11):
a. wodór (PKD 20.11.11.50);
b. nieorganiczne związki tlenowe niemetali (PKD 20.11.12.90).

Jeżeli są Państwo zainteresowani aplikowaniem o uzyskanie rekompensat do cen energii elektrycznej, zapraszamy do kontaktu.