23/05

Sprawozdawczość URE / RARS dot. paliw ciekłych – od 1 lipca 2023 r. wyłącznie na Platformie Paliwowej

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie uruchomiony portal Platforma Paliwowa, za pośrednictwem którego przedsiębiorcy działający w branży paliw ciekłych będą musieli składać sprawozdania URE / RARS związane z ich działalnością. Począwszy od tego dnia nie będzie już więc możliwości składania raportowań w postaci papierowej (złożenie na biurze podawczym lub przesyłka pocztowa) ani „zwykłej” elektronicznej (wysyłka za pośrednictwem ePUAP) – wszystkie formularze, w tym również korekty okresów przeszłych, będą musiały przejść przez portal Platforma Paliwowa.

W początkowym etapie Platforma Paliwowa obejmie następujące rodzaje sprawozdawczości:
• comiesięczne „sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu”, składane przez koncesjonariuszy WPC i OPZ oraz podmioty przywożące
• comiesięczne „sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych”, składane przez koncesjonariuszy MPC i PPC
• „informację o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności”, składaną przez koncesjonariuszy wszystkich rodzajów oraz podmioty przywożące
• wszelką sprawozdawczość RARS (regularne deklaracje i informacje oraz wnioski o wpis do rejestru zapasów lub jego zmianę) związaną z zapasami obowiązkowymi paliw i opłatą zapasową

Zgodnie z obecnymi założeniami, portal Platforma Paliwowa ma być następnie sukcesywnie rozbudowywany i docelowo objąć również:
• coroczne „formularze w sprawie opłaty koncesyjnej”, składane przez koncesjonariuszy wszystkich rodzajów
• wszelką sprawozdawczość URE związaną z realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) i Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR)

Platforma Paliwowa jest tworzona i będzie obsługiwana od strony informatycznej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS). Zgodnie z informacjami RARS, aby zarejestrować się na tym portalu – co jest niezbędne w celu wypełniania za jego pośrednictwem sprawozdawczości po 1 lipca 2023 r. – konieczne będzie przesłanie następujących dokumentów na adres mailowy: Przedsiebiorcy_PP@rars.gov.pl lub pocztą na adres Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych:
• pełnomocnictwa, wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, dla osób wyznaczonych do reprezentowania przedsiębiorstwa w zakresie obsługi i składania dokumentów za pośrednictwem Platformy Paliwowej. Pełnomocnictwo musi być zgodne z zasadami reprezentacji danego podmiotu oraz podpisane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego przez przedsiębiorę, bądź podpisane odręcznie i przedłożone do RARS w formie papierowej
• wypełnioną informację dotyczącą ról i uprawnień w systemie IT Platforma Paliwowa (wzór dokumentu w najbliższych dniach ma zostać opublikowany pod adresem – https://www.rars.gov.pl/nasze-zadania/zapasy-paliw/platforma-paliwowa)

Zgodnie z informacjami podanymi przez RARS, przedsiębiorcy uzyskają możliwość rejestracji na portalu Platforma Paliwowa już w najbliższych dniach. Zachęcamy więc, aby nie czekać z wdrożeniem się w nowe obowiązki do samego końca, lecz przeprowadzić ten proces w Państwa firmach tak szybko jak to możliwe.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tej sprawie, pozostajemy do Państwa dyspozycji.