25/01

Termin złożenia sprawozdania o stosowanych terminach płatności

Pragniemy przypomnieć, że do 1 lutego 2021 roku największe podmioty muszą złożyć „sprawozdanie o stosowanych terminach płatności”, które wynika z tzw. ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym.

1. Kogo dotyczy obowiązek sprawozdania za rok 2020?

Sprawozdanie o stosowanych terminach płatności mają obowiązek złożyć:

– podmioty, które w 2019 roku uzyskały przychód o wartości przekraczającej 50 mln euro (przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego);
– podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów.

2. Zakres sprawozdania

Sprawozdanie o stosowanych terminach płatności zawiera przede wszystkim:

– terminy otrzymania zapłaty – tj. wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie do 30 dni, 31-60 dni, 61-120 dni lub powyżej 120 dni;
– terminy dokonania zapłaty – tj. wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie do 30 dni, 31-60 dni, 61-120 dni lub powyżej 120 dni;
– opóźnienie w otrzymanych płatnościach – tj. wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
– opóźnienie w dokonanych płatnościach – tj. wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku.

3. Sposób złożenia sprawozdania

Sprawozdanie można złożyć wyłącznie elektronicznie wypełniając formularz na stronie internetowej biznes.gov.pl (LINK).

Informacje o terminach zapłaty w transakcjach handlowych muszą złożyć i podpisać kierownicy podmiotów, które mają obowiązek złożyć sprawozdanie, tj. członkowie zarządu zgodnie z reprezentacją z KRS lub też reprezentant komplementariusza w spółkach komandytowo-akcyjnych). Może je też jednak sporządzić i podpisać pełnomocnik. Pełnomocnictwo załączane jest do wniosku elektronicznie.

W przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie przekazuje kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Sprawozdanie można podpisać przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

4. Praktyczne uwagi

Ministerstwo Rozwoju udostępniło broszurę informacyjną, która ma rozwiać najważniejsze problemy związane z przedmiotowym sprawozdaniem. Wśród wątpliwych kwestii jakie mogą się pojawić, wyjaśnione m.in., że:
• sprawozdanie ma obejmować okres roku kalendarzowego – nie zaś obrotowego (obrachunkowego);
• sprawozdanie nie obejmuje transakcji z podmiotami nieobjętymi ustawą, tj. m.in. spoza krajów członkowskich UE oraz EFTA;
• sprawozdanie obejmuje transakcje z podmiotami powiązanymi.
sprawozdanie obejmuje również transakcję zawarte przed 2020 rokiem jeżeli były one wymagalne w roku 2020.
Treść objaśnień dostępna jest pod tym linkiem

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.