18/03

Zbliża się termin raportowania CBC-P za 2019 r. dla grup kapitałowych, których rok sprawozdawczy jest rokiem kalendarzowym

Przypominamy, że spółki wchodzące w skład grup kapitałowych zobowiązane są do złożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. CBC-P tj. Informacji o grupie podmiotów przekazywanej przez jednostkę wchodzącą w skład grupy.

CBC-P musi zostać złożone w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy. Tym samym, jeśli rok sprawozdawczy w grupie jest rokiem kalendarzowym to do końca marca należy złożyć CBC-P za 2019 r. niezłożenie CBC-P zagrożone jest karą w wysokości 1 000 000 PLN.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa), co do zasady, obowiązkiem raportowania objęte są te podmioty, które:

• stanowią grupę kapitałową, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
• skonsolidowane przychody, w poprzednim roku obrotowym, przekroczyły 750 mln EUR (3 250 000 000 PLN, gdy skonsolidowane sprawozdanie jest sporządzane w PLN).

Ustawa wyróżnia dwa obowiązki sprawozdawcze:

• Informacja o grupie podmiotów przekazywana przez jednostkę dominującą (CBC-R)

Zgodnie z Ustawą, CBC-R składa jednostka dominująca wchodząca w skład grupy podmiotów, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP, w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego.

Wyjątkowo obowiązek złożenia CBC-R może spoczywać na spółce należącej do grupy podmiotów, która nie jest spółką dominującą, posiadającą zarząd lub siedzibę na terytorium RP, pod warunkiem, że:
• spółka dominująca nie ma obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów w państwie siedziby lub zarządu;
• spółka dominująca ma siedzibę lub zarząd w kraju, który nie jest stroną ratyfikowanej przez Polskę umowy międzynarodowej dotyczącej wymiany informacji podatkowych lub automatyczna wymiana informacji została zawieszona.

• Informacja o grupie podmiotów przekazywana przez jednostkę wchodzącą w skład grupy (CBC-P)

Jeśli dana jednostka nie ma obowiązku złożenia informacji o grupie podmiotów przekazuje informację na temat jednostki raportującej, w tym z informacją o nazwie państwa, w którym zostanie ta informacja przekazana.

Zgodnie z Ustawą, jednostka wchodząca w skład grupy w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów (rok obrotowy, za który jest sporządzane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w odniesieniu, do którego dane są przedstawiane w informacji o grupie podmiotów) przedkłada do Szefa KAS Powiadomienie CBC-P. CBC-P należy złożyć w wersji elektronicznej.

Niezłożenie CBC-P zagrożone jest karą pieniężną nakładaną przez Szefa KAS.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.