09/03

Zbliżają się terminy na złożenie informacji IFT-2R oraz CBC-P za rok 2020

31. marca 2021 r. mija termin na złożenie informacji dotyczących rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (IFT-2R) oraz informacji o grupie podmiotów przekazywanej przez jednostkę wchodzącą w skład grupy (CBC-P).

 I. Informacja dotycząca rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (IFT-2R)

Obowiązek złożenia informacji IFT-2R spoczywa na podmiotach, które wypłaciły na rzecz nierezydentów należności, od których pobierany jest podatek zryczałtowany (tzw. podatek u źródła). W konsekwencji, IFT-2R dotyczy poboru podatku m.in. z tytułu wypłaty:

a) odsetek;
b) dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce;
c) należności z tytułu świadczenia usług: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;
d) należności z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw.

Termin na złożenie IFT-2R upływa 31. marca 2021 r.  Termin ten dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat, zakończył się 31 grudnia 2020 r. Podmioty te składają informacje IFT-2R drogą elektroniczną do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

II. Informacja o grupie podmiotów przekazywana przez jednostkę wchodzącą w skład grupy (CBC-P)

Do złożenia informacji CBC-P zobowiązani są członkowie dużych grup kapitałowych obejmujących co najmniej jeden podmiot zagraniczny, dla których istnieje obowiązek sporządzenia informacji o grupie podmiotów, o której mowa w art. 83 Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. raportowanie CBC-R). Raportowanie CBC zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, dotyczy podmiotów, które:

a) stanowią grupę kapitałową, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
b) skonsolidowane przychody, w poprzednim roku obrotowym, przekroczyły 750 mln EUR (3 250 000 000 PLN, gdy skonsolidowane sprawozdanie jest sporządzane w PLN).

Informację CBC-P należy złożyć w formie elektronicznej na formularzu CBC-P(2), udostępnionym na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.