20/09

Zmiany w Raportowaniu schematów podatkowych (MDR)/Projekt przepisów o zapobieganiu wykorzystywania tzw. struktur hybrydowych

30. września upływa termin na zgłoszenie przez podatników (korzystających) schematów podatkowych wdrożonych w 2018 r., jeżeli ich wcześniejszego zgłoszenia nie dokonał promotor lub schemat został wdrożony przez podatnika samodzielnie, bez udziału promotora.

Obowiązek dokonania zgłoszenia dotyczy:
• schematów transgranicznych, jeżeli pierwsza czynność związana z ich wdrożeniem miała miejsce po 25. czerwca 2018 r.;
• schematów krajowych, jeżeli pierwsza czynność związana z ich wdrożeniem miała miejsce po 1. listopada 2018 r.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości czy niniejszy obowiązek dotyczy również Państwa firm, prosimy o kontakt.

Informujemy również, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy zmieniającej przepisy o raportowaniu schematów podatkowych oraz wprowadzający do ustawy o CIT przepisy o zapobieganiu wykorzystywania tzw. struktur hybrydowych (link do treści projektu ustawy znajduje się TUTAJ).

I. Zmiany w przepisach o raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

Projekt wprowadza kolejny obowiązek retrospektywnego zgłoszenia schematów podatkowych. Tym razem w terminie do 30. marca 2020 r. zgłoszone mają zostać schematy podatkowe dotyczące dokonania w okresie od 25. czerwca 2018 r. do 31. grudnia 2019 r. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów transgranicznych płatności na rzecz podmiotów z krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. Aktualna lista krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową została określona Rozporządzeniem MF z 28 marca 2019 r. i znajduje się TUTAJ, ale MF przewiduje jej rozszerzenie przed końcem roku.

Ponadto, projekt ustawy przewiduje również m.in.:
• wprowadzenie obowiązku informowania przez korzystających i promotorów czy schemat podatkowy transgraniczny został zgłoszony w innym kraju UE;
• umożliwienie Szefowi KAS kierowania wniosków o uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości co do treści zgłoszonego schematu podatkowego również po nadaniu mu NSP.

II. Zmiany w ustawie o CIT – wprowadzenie regulacji dotyczących tzw. struktur hybrydowych

Projekt ustawy zawiera również szereg przepisów dotyczących zapobieganiu wykorzystywania przez podatników tzw. struktur hybrydowych, czyli transakcji, instrumentów finansowych oraz podmiotów, które w jednej jurysdykcji są transparentne podatkowo, a w innej występują jako nietransparentne podatkowo. Przepisy te stanowią implementację postanowień dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (tzw. Dyrektywa ATAD 2).

Projekt ustawy wprowadza do ustawy o CIT dodatkowe przepisy wyłączające możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatków dotyczących m.in.:
• płatności, które zostały już ujęte w kosztach podatkowych w innym państwie (tzw. double deduction);
• płatności, które nie zostały ujęte do opodatkowania przez tego podatnika lub innego podatnika w innym państwie (tzw. deduction & no inclusion).

Przepisy dotyczące struktur hybrydowych będą znajdowały zastosowanie w odniesieniu do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, jak również do transakcji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi w sytuacji, gdy stosują one uzgodnienie, którego celem było wykorzystanie struktury hybrydowej.

Przepisy o zapobieganiu wykorzystywania struktur hybrydowych mają wejść w życie 1. stycznia 2020 r.