Akcyza

Nasze usługi obejmują:

 • Ustalanie klasyfikacji wyrobów dla celów akcyzowych, występowanie o Wiążące Informacje Akcyzowe
 • Określanie skutków akcyzowych czynności i zdarzeń
 • Doradztwo w zakresie akcyzy w transakcjach międzynarodowych
 • Pomoc w uzyskiwaniu zwrotów akcyzy z urzędu skarbowego
 • Identyfikowanie, z jakich zwolnień akcyzowych lub potrąceń akcyzy może skorzystać klient oraz określanie wymogów do zastosowania zwolnienia
 • Przeglądy akcyzowe
 • Występowanie o interpretacje przepisów prawa podatkowego
 • Pomoc klientom w trakcie kontroli podatkowych i celno-skarbowych
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Pomoc klientom w procesie legislacyjnym – określanie, jakie skutki na działalność klienta będą miały planowane zmiany przepisów oraz reprezentowanie klienta w procesie lobbyingowym w trakcie uchwalania zmian
 • Prowadzenie rozliczeń akcyzowych klientów (compliance akcyzowe)
 • Uzyskiwanie w imieniu klientów zezwoleń akcyzowych (np. zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego) i ich przedłużanie
 • Pomoc w przygotowaniu przedsiębiorstw do zmian przepisów akcyzowych
 • Szkolenia akcyzowe

Nasze doświadczenie:

Podatkiem akcyzowym zajmujemy się od 2003 roku, kiedy przeprowadziliśmy pierwszy przegląd akcyzowy w spółkach paliwowych. Od tej pory doradzaliśmy przedsiębiorstwom na gruncie wielokrotnie zmieniających się przepisów akcyzowych, w tym przygotowywaliśmy firmy do zmian przepisów obowiązujących od 1 maja 2004 roku oraz 1 marca 2009 roku. Do najważniejszych projektów z ostatnich lat należało:

 • Wygrany przed Naczelnym Sądem Administracyjnym spór, co do znaczenia dobrej wiary w akcyzie w imieniu jednego z największych polskich przedsiębiorstw, na którego organy podatkowe nałożyły akcyzę w związku z oszustwem dokonanym przez klienta
 • Wygrany przez Naczelnym Sądem Administracyjnym spór w zakresie zasadności opodatkowania akcyzą olejów smarowych, co skutkowało dla klienta uzyskaniem zwrotu akcyzy w kwotach sześciocyfrowych
 • Asysta w kompleksowym ustaleniu konsekwencji akcyzowych operacji dokonywanych w pierwszym polskim terminalu morskim LNG
 • Kilkadziesiąt przeglądów akcyzowych dla największych polskich przedsiębiorstw, których wynikiem była identyfikacja znacznych możliwości oszczędności podatkowych lub ujawnienie zagrożeń akcyzowych dla przedsiębiorstw
 • Asysta dla największego sprzedawcy gazu ziemnego w Polsce w ustaleniu skutków akcyzowych dostaw gazu ziemnego dla klientów
 • Wsparcie na rzecz największego producenta alkoholu w Polsce w procesie odzyskiwania akcyzy od ubytków alkoholu
 • Reprezentowanie kilku przedsiębiorców w sporach z organami podatkowymi o opodatkowanie akcyzą paliw ciekłych niespełniających jednego z parametrów jakościowych
 • Pomoc kliku dużym przedsiębiorstwom produkcyjnym w stosowaniu ulg akcyzowych dla przedsiębiorstw energochłonnych oraz ulg związanych z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych
 • Pomoc dla organizacji branżowych (chemia, farby, gaz LPG) w analizie zmian w ustawie o akcyzie oraz w procesie postulowania zmian przepisów w Ministerstwie Finansów
 • Wsparcie jednego z największych polskich podmiotów z branży LPG w uzyskaniu wiążących informacji akcyzowych
 • Pomoc jednemu z największych zagranicznych koncernów paliwowych w odzyskiwaniu akcyzy od dodatków uszlachetniających do paliw
 • Pomoc producentowi paliw lotniczych w określeniu skutków akcyzowych dostaw paliw
 • Przegląd due-dilligence w zakresie akcyzy dużego podmiotu z branży biopaliw